DJECA SU REKLA

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Preporuka Centru za socijalni rad Banja Luka (Pravo djece na zaštitu od nasilja i zanemarivanja)

Preporuka Centru za socijalni rad Banja Luka (Pravo djece na zaštitu od nasilja)

Preporuka Centru za socijalni rad Trebinje (Donošenje odgovarajućeg upravnog akta)

Preporuka školi (Disciplinsko kažnjavanje učenika)

Preporuka Centru za socijalni rad Foča (Zaštita prava i interesa maloqetne djece)

Preporuka Centru za socijalni rad Banja Luka (Pravo djeteta na kontakte s roditeljem s kojim ne živi)

Preporuka Centru za socijalni rad Istočna Ilidža (Izvršenje Rješenja)

Preporuka školi (Izricanje vaspitno-disciplinske mjere)

Preporuka Ministarstvu prosvjete i kulture (pravo djeteta na zaštitu privatnosti)

Preporuka Javnom fondu za dječiju zaštitu (socijalizacija djece)

Preporuka Ministarstvu prosvjete i kulture (Strategija razvoja obrazovanja u Republici Srpskoj za period od 2016-2021. godine)

Preporuka Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite (Vakcinacija MRP vakcinom)

Preporuka Ministarstvu prosvjete i kulture ( Ispunjenost uslova za rad predškolske ustanove)

Preporuka Centralnoj izbornoj komisiji BiH (Povrede prava djece u političkoj kampanji)

Preporuka Ministarstvu porodice, omladine i sporta (Dječija igrališta)

Preporuka Ministarstvu porodice, omladine i sporta (Zakon o sportu i Pravilnik o organizovanju školskog sporta u Republici Srpskoj)

Preporuka Ministarstvu prosvjete i kulture (Pedagoški standardi i normativi za oblast predškolskog vaspitanja i obrazovanja)

Preporuka Ministarstvu porodice, omladine i sporta (Godišnji izvještaj o nasilju nad djecom)

Preporuka Ministarstvu pravde (Pravo djeteta na izražavanje mišljenja i učešće u svakom postupku)

Preporuka Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite (Raspolaganje imovinom djeteta)

Preporuka Ministarstvu prosvjete i kulture (Talentovana djeca)

Preporuka Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite (Ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu djece bez roditeljskog staranja zbrinute izvan Republike Srpske)

Preporuka Ministarstvu prosvjete i kulture (Pravo na obrazovanje djece bez roditeljskog staranja)

Preporuka Ministarstvu prosvjete i kulture (Podrška u nastavi djeci sa smetnjama u razvoju)

Preporuka Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite (Upućivanje maloljetnika u vaspitni centar/vaspitnu ustanovu)

Preporuka Republičkom pedagoškom zavodu (Realizacija Nastavnog plana i programa u osnovnim školama -Program prevencije nasilja)

Preporuka Ministarstvu prosvjete i kulture (Godišnji izvještaj o vršnjačkom nasilju)

Preporuka Ministarstvu prosvjete i kulture (Postupanje po Protokolu)

Preporuka Ministarstvu porodice, omladine i sporta (Utvrđivanje najboljeg interesa djeteta)

Preporuka Ministarstvu prosvjete i kulture (Zaštita prava na obrazovanje djece bez roditeljskog staranja)

Preporuka Ministarstvu prosvjete i kultura (Zaštita prava na obrazovanje djece u sukobu sa zakonom)

Preporuka Ministarstvu pravde (Zaštita prava i interesa djece u sukobu sa zakonom)

Preporuka Ministarstvu prosvjete i kulture (Disciplinska odgovornost učenika)

Preporuka Ministarstvu prosvjete i kulture (Pedagoški standardi i normativi za oblast predškolskog vaspitanja i obrazovanja)

Preporuka Prosvjetnoj inspekciji (Ponovni inspekcijski nadzor)

Preporuka Centru za socijalni rad Bijeljina (Održavanje ličnih odnosa djece i roditelja s kojima ne žive)

Preporuka Centru za socijalni rad Kozarska Dubica (Pravo djeteta na zaštitu od seksualnog zlostavljanja)

Preporuka Centru za socijalni rad Kozarska Dubica (Pravo djeteta na zaštitu od zanemarivanja u porodici)

Preporuka Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite (Ostvarivanje prava iz socijalne zaštite izvan Republike Srpske)

Preporuka Centru za socijalni rad Banja Luka (Zbrinjavanje djeteta bez roditeljskog staranja)

Preporuka Centru za socijalni rad Prijedor (Zaštita prava i interesa djece pod starateljstvom)

Preporuka Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite (Najbolji interes djeteta)

Preporuka Ministarstvu prosvjete i kulture (Program obrazovanja djece u slučaju vanrednih okolnosti)

Preporuka Centru za socijalni rad Banja Luka (Zaštita prava i interesa djece u slučaju sumnje na seksualno zlostavljanje)

Preporuka Ministarstvu prosvjete i kulture (Jačanje sistema zaštite djece od različitih oblika nasilja)

Preporuka Ministarstvu prosvjete i kulture (Osiguranje djece od posljedica nesretnog slučaja u školi)

Preporuka Ministarstvu prosvjete i kulture (Izbor učenika generacije)

Preporuka gradu Banja Luka (Zaštita prava djece pred Centrom za socijalni rad Banja Luka)

Preporuka Ministarstvu pravde (Pravo djeteta na alternativnu brigu u skladu sa zahtjevima Konvencije o pravima djeteta - usvojenje)

Preporuka Košarkaškom savezu RS (Zaštita prava i nteresa djece koja se bave sportom)

Preporuka Prosvjetnoj inspekciji (Nadzor nad primjenom propisa u sportu)

Preporuka Centru za socijalni rad Banja Luka (Zbrinjavanje djeteta bez roditeljskog staranja)

Preporuka Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite (Postupanje Centra za socijalni rad Banja Luka u zaštiti prava i interesa djeteta)

Preporuka Centru za socijalni rad Prijedor (Postupanje po nalogu drugostepenog organa)

Preporuka Centru za socijalni rad Zvornik (Postupanje po nalogu drugostepenog organa)

Preporuka Centru za socijalni rad Banja Luka (Odlučivanje po zahtjevu za ostvarivanje prava djeteta)

Preporuka JU Srednjoškolskom centru "Nikola Tesla", Kotor Varoš

Preporuka: Pravilnik o hraniteljstvu

Preporuka: Dječiji časopisi u školama

Preporuka: Izvođenje ekskurzije u osnovnoj školi

Preporuka Centru za socijalni rad Banja Luka (Nepostupanje po zahtjevu u zakonskom roku)

Preporuka Centru za socijalni rad Banja Luka (Postupanje po prijavi nasilja nad djetetom)

Preporuka Centru za socijalni rad Čelinac (Zbrinjavanje maloljetnog djeteta)

Preporuka: Programi prevencije su sastavni dio školskog programa

Preporuka Centru za socijalni rad Banja Luka (održavanje kontakta sa maloljetnim djetetom)

Preporuka: Procjena potreba i usmjeravanje djece i omladine s posebnim potrebama

Preporuka Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite: Pravo na savjetovanje

Preporuka Centru za socijalni rad Banja Luka: Pravo na savjetovanje

Preporuka: Izdavanje putne isprave za dijete

Preporuka Elektrotehničkoj školi

Preporuka: Disciplinska odgovornost zaposlenih u obrazovnim institucijama

Preporuka: Ocjena Republičkog pedagoškog zavoda o stručnosti nastavnika

Preporuka u vezi prava djeteta na zaštitu privatnosti

Preporuka: Prevoz učenika

Preporuka Ministarstvu unutrašnjih poslova Jedinici za profesionalne standarde

Preporuka Opštini Mrkonjić Grad i Centru za socijalni rad Mrkonjić Grad

Preporuka: Dosije učenika

Preporuka: Pravilnik o uslovima rada školske kuhinje

Preporuka: Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti učenika
Preporuka o težini školske torbe

Preporuka u vezi donošenja pravilnika o načinu organizacije i finansiranju specijalnih škola

Preporuka u vezi uslova za smještaj učenika

Preporuka u vezi dosijea učenika

Preporuka u vezi ostvarivanje prava dece sa smetnjama u razvoju

Preporuka u vezi personalnih asistenata u školama

Preporuka u vezi dežurstva učenika u školi

Preporuka u vezi  postupanja centra u slučajevima nasilja nad djecom

Preporuka u vezi izmjene Krivičnog zakona

Preporuka u vezi nadzora nad postupanjem

Preporuka u vezi preduzimanja mjera

Preporuka Ministarstvu prosvjete i kulture RS-Program obrazovanja djece o njihovom reproduktivno zdravlju

Preporuka Centru za socijalni rad Čelinac

Preporuka Ministarstvu uprave i lokalne samouprave RS-nadzor u vezi postupanja upravne inspekcije

Preporuka za postupanje-Inspekcijski pregled u osnovnoj školi u Banjoj Luci

Preporuka Ministarstvu uprave i lokalne samouprave RS-nadzor nad radom prvostepenih organa

Preporuka u vezi Protokola o postupanju - djeca u riziku

Preporuka u vezi statističkih pokazatelja o djeci

Preporuka u vezi jačanja kapaciteta centara za socijalni rad

Preporuka u vezi institucionalne brige o djeci 

Preporuka Dječijem domu "Rada Vranješević"

Preporuka vezana za statističke pokazatelje o djeci

Preporuka vezana za školsku disciplinu

Preporuka u vezi ocjenjivanja učenika

Preporuka u vezi dječijeg dodatka

Preporuka Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite

Preporuka vezana za Osnovnu školu "Georgis Papandreu" Aleksandrovac

Preporuka PIO

Preporuka u vezi igraonica za djecu

Preporuka vezana za djecu bez pravnog osnova kod trećih lica
Preporuka u vezi donošenja odgovarajućeg upravnog akta

Preporuka vezana za pristup informacija

Preporuka centrima za socijalni rad o izdavanju putne isprave za dijete

Preporuka Centru za socijalni rad Gradiška

Preporuka MUP RS, CJB BL, Stanica javne bezbjednosti Prijedor

Preporuka Centru za socijalni rad Derventa


Preporuka za primjenu protokola o postupanju u slučajevima vršnjačkog nasilja među djecom i mladima u obrazovnom sistemu

Preporuka vezana za distribuciju dječijih časopisa

Preporuka vezana za zabranu prodaje i upotrebe alkoholnih pića maloljetnicima

Preporuka medijima