DJECA SU REKLA

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Strategija EU o pravima djeteta

Znači to je seksualno zlostavljanje? (Savjet Evrope)

Smjernice Savjeta Evrope za poštovanje, zaštitu i ostvarivanje prava djeteta u digitalnom okruženju

Konvencija Savjeta Evrope o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualne zloupotreba (Lanzarote 25.10.2007)

Fakultativni protokol uz Konvenciju o pravima djeteta koji se odnosi na postupak po predstavkama

Strategija Savjeta Evrope za prava djeteta (2016-2021)

Konvencija o pravima djeteta; Fakultativni protokol uz Konvenciju o pravima djeteta o prodaji djece, dječjoj prostituciji i dječjoj pornografiji; i Fakultativni protokol o učešću djece u oružanim sukobima uz Konvenciju o pravima djece

UN Komitet za prava djeteta, Opšti komentar br.5 (2003 god.) Opšte mjere za implementaciju Konvencije o dječijim pravima

Preporuke UN Komiteta za prava djeteta 2005.

Evropska konvencija o ljudskim pravima i osnovnim slobodama

Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima

Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina

Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom i Opcioni protokol uz Konvenciju

Konvencija o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece

Konvencija o zabrani i trenutnim djelovanjima za ukidanje najgorih oblika dječjeg rada

Konvencija o najnižoj dobi za zapošljavanje

Standardna minimalna pravila Ujedinjenih Nacija za maloljetničko pravosuđe iz 1985.godine ( tzv. "Pekinška pravila")

Standardna minimalna pravila Ujedinjenih Nacija za mjere alternativne institucionalnom tretmanu iz 1990.godine ( tzv."Tokijska pravila")

Sprovođenje maloljetničkog pravosuđa, Rezolucija ekonmskog i socijalnog savjeta Ujedinjenih Nacija 1997/30

Preporuka br.R (87) 20 Savjeta Evrope zemalja članicama o odgovoru društva na maloljetničko prestupništvo usvojena 1987, godine od strane Ministarskog komiteta

Preporuka (2003)20 Savjeta Evrope zemljama članicama o novim načinima tretiranja maloljetničkog prestupništva i o ulozi maloljetničkog pravosuđa usvojena 2003.godine od strane Ministarskog komiteta

Izmjenjena evropska socijalna povelja, Strazbur, 3.maj 1996.

Evropska povelja o učešću mladih u životu na opštinskom i regionalnom nivou

Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima

Preporuke UN Komiteta za prava djeteta 2012.