DJECA SU REKLA

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Narodna skupština Republike Srpske je na 16. redovnoj sjednici održanoj 28.04.2021. godine jednoglasno usvojila Godišnji izvještaj Ombudsmana za djecu Republike Srpske. Ovo je dvanaesti po redu izvještaj Ombudsmana za djecu koji sadrži pregled stanja ostvarivanja i zaštite prava djece u Republici Srpskoj i prijedlog mjera za unaprijeđenje postojećeg stanja.

U toku 2020. godine Ombudsman za djecu je postupao u ukupno 440 pojedinačnih predmeta od kojih je 418 predmeta otvoreno po zaprimljenim prijavama/žalbama, 22 predmeta je pokrenuto na inicijativu Ombudsmana za djecu po službenoj dužnosti, dok je 31 predmet prenesen iz ranijeg perioda.

Pored obrade pojedinačnih prijava/žalbi Ombudsman za djecu je uputio 10 preporuka odgovornim stranama da preduzmu odgovarajuće mjere u cilju otklanjanja situacija koje dovode do povreda prava djeteta, sačinio 1 poseban izvještaj, te dostavio inicijativu za izmjene i dopune Zakona o dječijoj zaštiti Republike Srpske.

Ombudsman za djecu će nastaviti insistirati na već ranije upućenim inicijativama i preporukama, a naročito na izmjenama i dopunama Porodičnog zakona, na šta se ukazuje i ovim Izvještajem, donošenju Zakona o tzv. „Alimentacionom fondu", te donošenju Dugoročnog strateškog dokumenta za unaprijeđenje društvene brige za djecu.

U skladu sa epidemiološkom situacijom i propisanim mjerama, imajući u vidu prioritetno zaštitu zdravlja djece, Ombudsman za djecu će i dalje ostvarivati saradnju sa djecom i školama, kako bi djecu upoznali sa njihovim pravima i mogućnostima zaštite tih prava, te ih podstakli na iznošenje njihovog mišljenja.