Saopštenje za javnost

Ombudsmani Bosne i Hercegovine i Ombudsman za djecu Republike Srpske traže hitno postupanje nadležnih organa u postupcima koji se tiču djece
Ombudsmani koriste ovu priliku da pozovu sve nadležne organe, a posebno redovne sudove, da u svim postupcima koji se tiču prava djeteta obezbijede ažurnost i efikasnost u postupanju, rukovedeći se najboljim interesom djeteta.
U svom dosadašnjem radu ombudsmeni su uočili da se najveći broj žalbi u oblasti praćenja prava djeteta odnosi na povrede ličnih prava djeteta o kojima se odlučuje u upravnim i sudskim postupcima, i to od strane nadležnih centara/službi za socijalni rad, pravosudnih organa, organa jedinica lokalne samouprave, ministarstava, fondova, institucija i javnih ustanova. Upravo je riječ o nadležnim organima koje roditelji označavaju kao odgovorne strane u postupcima pred instititucijama Ombudsmana, odnosno žale se na njihova (ne)postupanja.
Ombudsmani ukazuju na potrebu za intervencijom nadležnih organa u slučajevima kada se roditelji ne mogu sporazumjeti o ostvarivanju prava djeteta, staranju o djetetu, odnosno o izvršavanju svojih obaveza i odgovornosti i sl. Postoje brojni primjeri u praksi kada su stavovi roditelja o pitanjima koja se tiču djeteta različita. Ombudsmani su često svjedoci situacijama kada roditelji manipulišu djecom, ali i institucijama sistema i zapravo se ponašanje roditelja, koje nije u najboljem interesu djeteta, ne sankcioniše i pri tome još taj roditelj koristi svaku pravnu mogućnost da izdejstvuje što duže trajanje postupaka pred nadležnim sudovima.
Ombudsmani se tokom istražnih postupaka obraćaju sudovima i zahtijevaju hitno postupanje u građansko-pravnim stvarima kada se odlučuje o pravima djeteta, preporučujući sudovima da postupaju i rade u najboljem interesu djeteta. Ombudsmani konstatuju da sudovi, u najvećem broju slučajeva, uvažavaju mišljenja i preporuke institucija Ombudsmana i predmete uzimaju prioritetno u rad.