Unapređenje dječijih prava, Sarajevo, 13-14.07.2021.

U cilju unapređenja dječijih prava u BiH, Fondacija World Vision BiH, uz finansijsku podršku Evropske unije, organizovala je u Sarajevu radionice na temu uspostavljanja online platforme za koordinaciju.

Cilj radionice je uspostavljanje i stavljanje u funkciju digitalne platforme za koordinaciju koja će služiti za umrežavanje, razmjenu informacija o planiranim, trenutnim i završenim aktivnostima u domenu prava djece, jačanju kapaciteta djece i mladih, te razmjenu dobrih iskustava i praksi između ključnih aktera koji rade u sektoru dječijih prava u BiH.
Platforma bi trebala omogućiti prostor za dijalog, priliku za mobilizaciju i promociju kontinuiranog angažmana svih relevantnih aktera u sektoru zaštite djece, što bi za rezultat imalo podizanje svijesti i odgovornost za provođenje Konvencije o pravima djeteta. Cilj platforme je, između ostalog da pruži inovativan i efikasan način za participaciju i svrsishodnu konsultaciju sa djecom i mladima.
Radionici su, pored organizatora, prisustvovali predstavnici vladinog i nevladinog sektora, Ombudsmana za djecu, lokalnih zajednica, škola, centara za socijalni rad.