Odluka o ratifik.ESP-revidirane-sl.glasnik 8-08 od 15.09.08