Pristup informacijama

U skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama na ovoj stranici možete naći dokumente koji će vam olakšati pristup informacijama Institucije ombudsmana za djecu RS

Pristup informacijama